Szkoła Muzyczna w Gostyniu

ul. Strzelecka 28, 63-800 Gostyń, tel./fax: 65 572 33 21 (godz.8-20), e-mail: sekretariat.psm@interia.eu

Rozklady zajęć teoretycznych

MATERIAŁY DO KSZTAŁCENIA SŁUCHU
1. Maria Ćwiklińska, Małgorzata Rogozińska – Dyktanda elementarne
Nr zalecenia: 1/2005
2. Maria Wacholc – Solfeż elementarny, Kształcenie poczucia tonalnego i słuchu harmonicznego w szkole muz. I st.
3. Lilianna Zganiacz-Mazur – Solfeż, Testy do kształcenia słuchu
4. Józef Karol Lasocki – Solfeż
5. Jadwiga Dzielska, Lucjan M. Kaszycki – Podręcznik do kształcenia słuchu
6. Emilia Kotarska, Paweł Mazur – Kształcenie słuchu
7. Danuta Dobrowolska-Marucha – Dyktanda muzyczne cz. I
8. Franciszek Wesołowski – Zasady muzyki
MATERIAŁY DO AUDYCJI MUZYCZNYCH
1. Danuta Radojewska – Audycje muzyczne
2. Agnieszka Kreimer - Bogdańska – „W krainie muzyki”
Podręcznik do nauczania przedmiotu audycje muzyczne, przeznaczony dla uczniów
klas IV-VI szkół muzycznych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.
Rzeczoznawcy: D. Szlagowska, I. Watten i prof. F. Wesołowski
Nr dopuszczenia: 8/2006
3. Dorota Grochowska – Audycje muzyczne
4. Lilianna Zganiacz-Mazur – Historia muzyki
5. Bohdan Muchenberg – Pogadanki o muzyce cz. I, II
6. Teresa Chylińska, Stanisław Haraschim, Bogusław Schaeffer – Przewodnik koncertowy
7. Album ilustrowany – Instrumenty muzyczne
8. Stefan Kisielewski – Gwiazdozbiór muzyczny

Zatwierdzono do użytku przez dyrektora szkoły 1.10.2013 r.

PODRĘCZNIKI WYKORZYSTYWANE NA ZAJĘCIACH
KSZTALCENIA SŁUCHU Z RYTMIKĄ W KLASACH I-III

1. M. Cwiklińska, M. Rogozińska - Dyktanda elementarne kl. I -III . Nr zalecenia:1/2005
2. M. Wacholc - Solfeż elementarny kl. I, II, III
3. A. Wacławczyk - Ćwiczenia rytmiczne kl. I, II, III
4. A. Kreiner - Bogdańska „W krainie muzyki” – notatnik ucznia z. I, II, III
Podręcznik do nauczania przedmiotu audycje muzyczne, przeznaczony dla
uczniów klas IV-VI szkół muzycznych i ogólnokształcących szkół muzycznych I
stopnia.
Rzeczoznawcy: D. Szlagowska, I. Watten i prof. F. Wesołowski
Nr dopuszczenia: 8/2006
5. E. Kotarska, P. Mazur -Kształcenie słuchu kl. I, II, III
6. E. Kotarska, P. Mazur -Kształcenie słuchu kl. I, II, III
7. L. Zganiacz –Mazur Zeszyt ćwiczeń i dyktand do kształcenia słuchu kl. I –III
8. L. Florek, J. Tomera-Chmiel, T. Stachak „Nasza muzyka” 1, 2
Podręcznik do nauczania przedmiotów kształcenie słuchu i rytmika, uczniów klasy
I, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i szkoły muzycznej I stopnia.
Rzeczoznawcy: M. Wajzner-Barska, H. Błaszczyk, H. Błaszczyk, I. Watten
Nr dopuszczenia: 2/2007
9. E. Kotarska, P. Mazur -Kształcenie słuchu kl. I, II, III
10. L. Zganiacz –Mazur Zeszyt ćwiczeń i dyktand do kształcenia słuchu kl. I -III
11. J. Lasocki -Mały solfeż
12. R. Polony „Ściągawki z muzycznej ławki”
13. H. Freund „Kram z piosenkami”
14. M. Smoczyńska - Nachtman, R. Chrzanowska „Śpiewam – słucham – gram”

Zatwierdzono do użytku przez dyrektora szkoły 14.09.2017 r.

Edukacja

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Józefa Zeidlera w Gostyniu jest placówką publiczną, prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Miasta Gostyń. Nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej Region Wielkopolska. Szkoła rozwija podstawowe zdolności i umiejętności muzyczne, wychowuje wrażliwego i świadomego odbiorcę dóbr kultury oraz przygotowuje ucznia do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia.

O przyjęcie do szkoły muzycznej I stopnia mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 6 do 15 lat. Kandydaci do szkoły nie muszą posiadać własnych instrumentów, ponieważ szkoła dysponuje pewną ilością instrumentów przeznaczonych do wypożyczenia.

Szkoła prowadzi naukę gry na:

 • instrumentach strunowych:
  • skrzypce
  • gitara
 • instrumentach dętych drewnianych:
  • flet poprzeczny
  • klarnet
  • saksofon
 • instrumentach dętych blaszanych:
  • trąbka
  • puzon
 • instrumentach klawiszowych:
  • akordeon
  • fortepian
 • instrumentach perkusyjnych:
  • zestaw perkusyjny
  • ksylofon

Ponadto nauka obejmuje szeroko pojętą teorię muzyki. Uczniowie szkoły mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach różnego rodzaju zespołów instrumentalnych, zespołu rytmiki oraz chóru szkolnego. Uczniowie klas instrumentów dętych, skrzypiec i perkusji uczą się gry na fortepianie jako instrumencie dodatkowym.

Cykle kształcenia

Sześcioletni cykl kształcenia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.
Zajęcie przeprowadza się 2-4 razy w tygodniu i obejmują:

 • lekcje indywidualne z instrumentu (2 razy po 30 minut)
 • kształcenie słuchu z rytmiką (3 godziny tygodniowo)
 • zajęcia chóru szkolnego (od drugiej klasy - 2 godziny tygodniowo)
 • Czteroletni cykl kształcenia dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat.
  Zajęcie przeprowadza się 3-5 razy w tygodniu i obejmują:

 • lekcje indywidualne z instrumentu (2 razy po 45 minut)
 • kształcenie słuchu i audycje muzyczne (3 godziny tygodniowo)
 • zajęcia chóru szkolnego (2 godziny tygodniowo)
 • zespół instrumentalny
 • lekcje z nauczycielem - akompaniatorem
 • Plany nauczania dla obu cykli obejmują wyłącznie przedmioty muzyczne.
  Wszystkie zajęcia lekcyjne umieszczone w planach nauczania są obowiązkowe.
  Nauka przedmiotów muzycznych w naszej szkole jest realizowana na podstawie zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną zestawu programów nauczania, który jest zgodny z podstawą programową określoną w rozporządzeniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Programy nauczania są dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów.

  Zajęcia lekcyjne odbywają się kilka razy w tygodniu, w większości, w godzinach popołudniowych.

  Lekcje mają charakter indywidualny (np. nauka gry na instrumencie, lekcja z nauczycielem-akompaniatorem) lub zbiorowy (np. kształcenie słuchu, rytmika, chór, zespół instrumentalny).


  Efekty nauczania ze wszystkich przedmiotów, objętych szkolnym planem nauczania, podlegają bieżącej oraz okresowej ocenie, którą dokonuje, odpowiednio, nauczyciel prowadzący dany przedmiot lub komisja egzaminacyjna, wyznaczona przez dyrektora szkoły.

  Na zakończenie każdego roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne.

  Po zakończeniu całego cyklu kształcenia uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia, które upoważnia do zdawania egzaminów wstępnych do placówek edukacyjnych wyższego stopnia.

  ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I-go STOPNIA

  Szkoła prowadzi nabór na 6-letni cykl nauczania i 4-letni cykl nauczania
  O przyjęcie na 6-letni cykl nauczania mogą starać się kandydaci w wieku od 6 do 10 lat.
  O przyjęcie na 4-letni cykl nauczania mogą starać się kandydaci w wieku od 10 do 15 lat.
  Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru instrumentu, na którym podejmą naukę w danym cyklu kształcenia. Kandydaci mają prawo skorzystać z indywidualnych konsultacji z właściwym nauczycielem w czasie organizowanego Tygodnia Otwartych Drzwi.
  W przypadku, gdy kandydat samodzielnie nie podjął decyzji o wyborze instrumentu, Komisja Rekrutacyjna może zaproponować instrument i cykl nauczania w oparciu o wyniki wcześniejszych badań uzdolnień muzycznych i predyspozycji psychofizycznych kandydata.

  BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW DO NAUKI W SZKOLE MUZYCZNEJ I-go STOPNIA

  Badanie przydatności kandydatów przeprowadza komisja, zwana dalej Komisją Rekrutacyjną, powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą nauczyciele PSM I st. im. Józefa Zeidlera w Gostyniu.
  Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie wyników badań uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.
  Kandydatów w wieku od 6 do 10 lat obowiązują następujące etapy badań:
  ♪ testy wg Edwina Gordona (melodyczny i rytmiczny) pisane w grupie,
  ♪ obserwacyjna lekcja rytmiki w obecności rodziców lub opiekunów,
  ♪ indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z Komisja Rekrutacyjną, na której kandydat powinien obowiązkowo zaśpiewać znaną sobie piosenkę . Jeżeli kandydat chce zaprezentować swoje umiejętności gry na instrumencie, może to zrobić, wykonując jeden utwór.
  Kandydatów w wieku od 10 do 15 lat obowiązują następujące etapy badań:
  ♪ test wg Edwina Gordona (rytmiczny lub melodyczny) pisany w grupie,
  ♪ obserwacyjna lekcja kształcenia słuchu,
  ♪ indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z Komisja Rekrutacyjną, na której kandydat powinien obowiązkowo zaśpiewać znaną sobie piosenkę. Jeżeli kandydat chce zaprezentować swoje umiejętności gry na instrumencie, może to zrobić, wykonując jeden utwór.
  Badanie przydatności kandydatów przeprowadza się w terminach, które określa dyrektor szkoły. Informacji w sprawie terminów udziela sekretariat szkoły (tel.65 572 33 21 w godz. od 8 do 20).
  Kandydaci do nauki w klasach pierwszych Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Józefa Zeidlera w Gostyniu lub rodzice oraz opiekunowie są proszeni o:
  ♪wypełnienie ankiety (do pobrania w sekretariacie szkoły lub drogą internetową),
  ♪ dostarczenie zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki gry na wybranym instrumencie.
  Dokumenty należy złożyć w terminie do 4 czerwca br. w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00 ( Gostyń, ul. Strzelecka 28 )